ขอบคุณข้อมูลภายใต้ความร่วมมือของบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน) และ วิชาการ.คอม โดย วารสาร รักษ์ชุมชน http://www.pttplc.com/TH/Default.aspx 


               ทรัพยากรธรรมชาติที่ผูกพันอย่างมากตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบันและอนาคตสืบไปนั้น คือ ทรัพยากรป่าไม้ การปลูกต้นไม้นับเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีและเห็นผลทันตาในการสร้างธรรมชาติ เพราะสามารถสร้างความสดชื่นได้ทันทีที่ลงมือทำ ยิ่งถ้าปลูกอย่างเชิงนิเวศก็จะเป็นป่าได้เลยทีเดียว ซึ่งป่านิเวศก็จะนำมาซึ่งความหลากหลายทางชีวภาพและเป็นแหล่งพึ่งพิงอาศัยของทั้งคนและสัตว์

IMG_44061111

               การปลูกป่านิเวศนับเป็นหนึ่งในภารกิจพลังสีเขียวของกลุ่ม ปตท. ขยายผลโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ PTT Eco IZ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย เริ่มต้นด้วยการพัฒนาสวนป่านิเวศ ระยองวนารมย์ ให้เป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และระบบนิเวศ เพิ่มพื้นที่แห่งความร่มเย็นและสดชื่นให้กับชาวระยอง

               นายวราวุธ ปิ่นเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง พร้อมด้วย นายวีรพงศ์ ไชยเพิ่ม ผู้ว่าการการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และ ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวร ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ร่วมเปิด “สวนป่านิเวศ ระยองวนารมย์ กลุ่ม ปตท.” ณ พื้นที่แนวกันชนของโครงการอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ PTT Eco Industrial Zone หรือ PTT Eco IZ เพื่อพัฒนาเป็นพื้นที่ต้นแบบและแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และระบบนิเวศ ช่วยคืนระบบนิเวศที่มีความหลากหลายทางชีวภาพสู่ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

               รวมทั้งเพิ่มพื้นที่แห่งความร่มเย็นและสดชื่นให้กับชาวระยอง นอกจากนั้น ยังนำเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ นักเรียน ชุมชน สื่อมวลชน รวมทั้งพนักงานกลุ่ม ปตท. และบริษัทในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ปลูกป่าเชิงนิเวศที่ประกอบไปด้วยพันธุ์ไม้ท้องถิ่นที่หลากหลายถึง 50 ชนิด จำนวนกว่า 4,000 ต้น

DSC02404_resize

               ดร.ไพรินทร์ ชูโชติถาวรประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) กล่าวว่าสวนป่านิเวศ ระยองวนารมย์ เป็นความตั้งใจของกลุ่ม ปตท. ในการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบของป่านิเวศ (Eco Forest) ในพื้นที่ 5 ไร่ของพื้นที่สีเขียวแนวป้องกัน (protection strip) ของโครงการ PTT Eco IZ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย อ.บ้านฉาง จ.ระยอง โดยใช้กล้าไม้ท้องถิ่นกว่า 55 ชนิด จำนวน 21,500 ต้น ด้วยการปลูกต้นไม้แบบป่านิเวศ ซึ่งมีการเติบโตได้เร็วกว่าการปลูกต้นไม้แบบเดิม และกำลังขยายอย่างต่อเนื่องไปสู่พื้นที่สีเขียวโดยรอบนิคมรวมกว่า 165 ไร่ เพื่อให้เป็นแนวกำแพงธรรมชาติโดยรอบพื้นที่ของ ปตท. เกิดความกลมกลืนระหว่างอุตสาหกรรมกับชุมชนให้อยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน

images (1)               นอกจากนั้น ปตท. ได้ขยายแนวคิดการปลูกป่านิเวศไปสู่ชุมชน โดยถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการปลูกป่านิเวศให้กับชุมชนและนักเรียน สนับสนุนสถานศึกษา อาทิ โรงเรียนวัดบ้านฉาง และโรงเรียนบ้านพยูน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง จัดสรรพื้นที่สีเขียวในโรงเรียนเป็นแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับพันธุ์ไม้และระบบนิเวศนอกห้องเรียน และเปิดโอกาสให้ชุมชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้มีส่วนร่วมในการปลูกป่านิเวศสร้างแนวกำแพงโดยรอบโครงการ PTT Eco IZ ซึ่งจะเป็นอีกหนึ่งช่องทางในการช่วยปลูกฝังสำนึกรักษ์ธรรมชาติให้กับเยาวชนและชาวระยองต่อไปอีกด้วย

               สวนป่านิเวศ ระยองวนารมย์ กลุ่ม ปตท. เป็นโครงการที่สืบเนื่องมาจากโครงการพัฒนาอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ PTT Eco IZ ในนิคมอุตสาหกรรมเอเชีย ที่อยู่ระหว่างการดำเนินการพัฒนาพื้นที่ประมาณ 1,500 ไร่ ประกอบไปด้วยการจัดสรรที่ดินสำหรับอุตสาหกรรม และระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานรวมถึงการจัดการสิ่งแวดล้อมและชุมชน ให้สอดคล้องตามข้อกำหนด 5 มิติ 22 ด้านของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เพื่อให้อุตสาหกรรมและชุมชนสามารถอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อหนุนและยั่งยืน เพื่อรองรับการขยายการลงทุนของกลุ่ม ปตท. ในธุรกิจที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตั้งแต่กระบวนการผลิต การขนส่ง การกำจัดของเสีย จนถึงผลิตภัณฑ์ที่ได้ ตามแนวทางกลยุทธ์ Green Roadmap

               ทั้งนี้การพัฒนาพื้นที่อุตสาหกรรมให้เป็นอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ เป็นไปตามเจตนารมณ์ของกลุ่ม ปตท. ในการสร้างสังคมคาร์บอนต่ำ (Low Carbon Society) เพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมกันไปทั้งธุรกิจ ชุมชน สังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อคุณภาพชีวิต และสิ่งแวดล้อมที่ดี ของชาวระยองทุกคนตลอดไป

Comment

Comment:

Tweet